MENU

      Bahagian Khidmat Pengurusan

 1. Menguruskan hal ehwal pengurusan sumber manusia merangkumi perjawatan, pelantikan, kenaikan pangkat, penempatan, pertukaran dan pengesahan jawatan.
 2. Menyediakan  anggaran peruntukan perjawatan dan emolumen majlis.
 3. Menguruskan urusan mesyuarat, rekod am dan dokumen terperingkat majlis.
 4. Menguruskan urusan berkaitan perkhidmatan, kaunseling, kebajikan dan perubatan kakitangan majlis.
 5. Mengurusetiakan Penal Pembangunan Sumber Manusia,Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC), Lembaga Tatatertib, Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan dan Majlis Bersama Jabatan (MBJ).
 6. Menguruskan urusan kewangan, perolehan dan pembangunan bahagian.
 7. Menyelaras pelaksanaan Aplikasi Human Resource Management Information System (HRMIS).
 8. Menguruskan program kualiti bahagian.
 9. Menguruskan hal ehwal Ahli Majlis.
 10. Memastikan kakitangan Majlis mematuhi semua peraturan Majlis mengikut Kaedah-Kaedah Pegawai MPK (Kelakuan dan Tatatertib ) MPK 2002.
 11. Merancang, menyelaras dan memantau program latihan bagi kakitangan majlis yang meliputi kursus, seminar dan bengkel.